Afla cum iti poti recupera acciza pe combustibil din ROMANIA !

 

Sales-action-DAF-Edition-2015-940

 

Din data de 15 IULIE 2014 este posibila rambursarea accizei pentru combustibilul achizitionat in Romania. Cine are dreptul de a innainta cererea de rambursare si care este modalitatea de acceptare a documentatiei aflati in cele ce urmeaza.
Hotararea care pune in actiune acest procedeu de rambursare accize este H.G. 537 din 26 IUNIE 2014 .
Este o hotarare care instituie un ajutor de stat sub forma rambursarii accizelor, mai exact se ramburseaza diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat, prevăzute la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

Cine poate solicita rambursarea accizelor din Romania ?

[TEXT DIN LEGE] Pot solicita înscrierea în Registru operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 1. sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;
 2. deţin vehicule eligibile;
 3. în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, dacă:
  • nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
  • nu se află în procedură de executare silită, faliment, orice formă de reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare;
  • nu au fost declaraţi inactivi conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu au intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
  • nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile;
  • atât la momentul înregistrării în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, cât şi la momentul efectuării restituirii de accize de către ordonatorul de credite, nu au obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat;
 4. nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea nu au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
 5. alimentează vehiculele eligibile:
  • de la staţiile de distribuţie înregistrate în baza art. 206^69 alin. (6) din Codul fiscal, utilizând un card de gestiune a alimentărilor;
  • din rezervoarele pentru consum propriu deţinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuţie, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România. Operatorii economici trebuie să ţină în format electronic evidenţa intrărilor/ieşirilor de motorină aferente fiecărui rezervor propriu, din care să rezulte cantităţile de motorină cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de restituire, să deţină pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele să fie dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie. Prin dispersor electronic pentru distribuţie se înţelege pompa de motorină care are integrat un debitmetru electronic şi are cel puţin următoarele specificaţii tehnice:
   1. accesul se realizează prin cheie magnetică sau cod PIN;
   2. există posibilitatea de a introduce numărul de înmatriculare al vehiculului şi kilometrajul, înainte de a alimenta;
   3. există posibilitatea înregistrării datei şi orei la care se face alimentarea;
   4. dispune de o memorie locală care înregistrează alimentările, iar datele se transferă pe unităţi electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor.
Asadar, nu se ramburseaza acciza pentru combustibilul achizitionat prin cash la statia de alimentare.

Citeste AICI si despre posibilitatea de a recupera accizele la combustibil si SLOVENIA.

Care sunt vehiculele eligibile care se incadreaza in lista operatorilor ce pot cere rambursarea accizei ?

Prin vehicul eligibil în cazul operatorilor licențiați în România se înțelege:
 • În cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, autovehiculele sau ansamblurile de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri având masa totală maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
 • În cazul transportului de persoane, autovehiculele având o capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto cu care se efectuează transporturi prin servicii regulate internaționale/naționale, prin servicii regulate speciale internaționale /naționale, prin servicii ocazionale internaționale/naționale, exclusiv transportul public local de persoane așa cum este definit la art. 3, pct. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, (prin transport public local de persoane se înțelege transportul rutier public de persoane prin servicii regulate efectuate in interiorul unei localitati, precum si in limitele unei asociatii de dezvoltare intercomunitare, precum si transportul dintre Mun. Bucuresti si localitatile din Jud. Ilfov).
Aceleasi cerinte sunt valabile si pentru operatorii de tansport licentiate in afara tarii noastre.

Depunerea cererii de rambursare accize

În cazul operatorilor economici stabiliți în România cererea însoțită de documentele solicitate pentru înscrierea în Registrul vehiculelor şi a operatorilor eligibili pentru restituirea de accize se depun sau se transmit prin posta la agenția teritorială a A.R.R. care a eliberat operatorului economic licența de transport/licență comunitară/certificatul de transport în cont propriu.
În cazul operatorilor economici stabiliți în alte state membre U.E. cererea însoțită de documentele solicitate pentru înscrierea în Registrul vehiculelor şi a operatorilor eligibili pentru restituirea de accize se depun sau se transmit prin posta la oricare agenție teritorială a A.R.R

Care sunt documentele necesare depunerii cererii ?

854496

Documentele ce se depun pentru înscrierea în Registrul vehiculelor şi a operatorilor eligibili pentru restituirea de accize, de către operatorii economici stabiliți în România sunt:
 1. Cererea tip, care se poate descărca aici – în original
 2. Certificatul de înregistrare fiscală/înregistrare în scopuri de TVA – în copie
 3. Certificatul de atestare fiscală valabil la data depunerii cererii de înregistrare în registru, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din care rezultă că operatorul economic nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), pct. (iii) din H.G. 537/2014 cu modificările și completările ulterioare – în original
 4. Certificatul fiscal privind impozitele şi taxele locale valabil la data depunerii cererii de înregistrare în registru, eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorității administrației publice locale, din care rezultă că operatorul economic nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura impozitelor şi taxelor locale, în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), pct. (iii) din H.G. 537/2014 cu modificările și completările ulterioare – în original
 5. Contractul/Contractele nr. ………………………, încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu al inelului emiţător/receptor, după caz – în copie
 6. Dovada deţinerii dispersorului electronic pentru distribuţie prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. f) din H.G. 537/2014 cu modificările și completările ulterioare, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România – în copie
 7. Declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că operatorul îndeplineste condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i) şi (ii) din H.G. 537/2014 cu modificările și completările ulterioare în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, care se poate descărca aici – în original
 8. Declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că nu beneficiez de alte compensaţii pentru transport şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d), g) şi h) din H.G. 537/2014 cu modificările și completările ulterioare, care se poate descărca aici – în original
 9. Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care se poate descărca aici –în original
 10. Lista vehiculelor eligibile care se poate descărca aici – în original
Notă: Pe documentele depuse/transmise în copie, operatorul economic trebuie să înscrie în mod expres următorul text: “Subsemnatul …………………………., cunoscând dispozițiile art. 326 privind falsul în declarații, din Codul penal, declar că prezentul act este conform cu originalul”. Acest text va fi însoțit de semnătura reprezentantului legal și ștampila operatorului economic. Sursa www.arr.ro 

Termenul de analiza al dosarului.

Dupa depunerea dosarului ARR va avea un termen legal de analiza asupra acestui dosar de 15 zile, in urma careia veti primi raspunsul de acceptare sau NU.

Dosar incomplet sau respins.

În situația în care dosarul este depus la agenția teritorială a A.R.R. iar acesta nu este complet ( lipsește cererea tip și/sau orice alt document) sau documentele nu sunt prezentate în forma solicitată, dosarul nu se înregistrează cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus la respingerea dosarului.
În situația în care dosarul este transmis prin poștă la agenția teritorială a A.R.R. nu este complet ( lipsește cererea tip și/sau orice alt document) sau documentele nu sunt prezentate în forma solicitată, angajatul agenției ARR va comunica in scris operatorului economic in termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus l-a respingerea dosarului
Pentru citirea intregii Hotarari H.G. 537/2014 precum si hotararile date in completarea HG 537/2014 si anume HG 906/2014 si HG 15/2015 accesati site-ul Autoritatii Rutiere Romane la www.arr.ro .
Deasemenea toate documentele spre completare precum si modele veti gasi tot prin amabilitatea celor de la www.arr.ro

 

Multe alte informatii dspre recuperare accize si rambursare TVA din UE pe www.recuperaretvaextern.com

Sursa: www.arr.ro

Comentarii

comentarii

Permanent link to this article: https://recuperaretvaextern.com/2016/07/afla-cum-iti-poti-recupera-acciza-pe-combustibil-din-romania.html

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.